Algemene voorwaarden

Het platform www.visitbrabant.com (hierna: ‘’het Platform’’) wordt je aangeboden door VisitBrabant (een handelsnaam van Stichting BRBNT). Op het gebruik van het Platform zijn te allen tijde deze gebruiksvoorwaarden van toepassing. Door het Platform te gebruiken ga je daarmee akkoord. Lees deze dan ook zorgvuldig door, zodat je weet wat je kunt verwachten en welke regels je in acht dient te nemen. Lees ook de privacy- en cookieverklaring zorgvuldig door, als je wilt weten op welke manier VisitBrabant zorg draagt voor jouw persoonlijke gegevens. VisitBrabant is geen partij bij eventuele gesloten overeenkomsten tussen jou en op het Platform getoonde bedrijven. Deze voorwaarden zijn voor het laatst aangepast op 30 april 2015.

Artikel 1. Gebruik van het platform
1.1. Op het Platform tref je informatie aan over wat het prachtige Brabant te bieden heeft. Zo kun je zien wanneer en waar er activiteiten worden georganiseerd en vind je informatie over de meest interessante locaties, hotels, restaurants, natuurgebieden etc. Daarnaast biedt het Platform functionaliteiten die het bezoek aan Brabant interessanter en leuker kunnen maken.

1.2. Het Platform wordt je gratis aangeboden.

Artikel 2. Gebruiksregels en plaatsen van content
2.1. Het is verboden om het Platform te gebruiken voor handelingen die in strijd zijn met de Nederlandse of andere toepasselijke wet- en regelgeving. Hieronder valt onder meer het opslaan of verspreiden via het Platform van al hetgeen jij plaatst (hierna: ‘’Content’’) zoals informatie, berichten en foto’s die smadelijk, lasterlijk of racistisch is.

2.2. Daarnaast is het verboden om:
a) onfatsoenlijk taalgebruik te gebruiken;
b) reclame of links te plaatsen ten behoeve van promotie van (eigen) producten en diensten zonder toestemming van VisitBrabant;
c) Content te plaatsen op plaatsen waar dat ongewenst is (offtopic);
d) Content te verspreiden die pornografisch of erotisch is (ook indien deze op zich legaal is);
e) Content te verspreiden in strijd met auteursrechten em intellectueel eigendomsrecht, of hyperlinks naar dergelijke informatie te plaatsen
f) behulpzaam te zijn bij het schenden van de rechten van derden, zoals door linken naar hacktools of uitleg over computercriminaliteit die kennelijk is bedoeld om de lezer in staat te stellen de omschreven criminele gedragingen te (doen) plegen en niet om zich daartegen te kunnen verdedigen;
g) de persoonlijke levenssfeer van derden te schenden, bijvoorbeeld door het zonder toestemming of noodzaak verspreiden van persoonsgegevens van derden of het herhaaldelijk lastigvallen van derden met door dezen ongewenste communicatie.

2.3. Indien VisitBrabant constateert dat je bovengenoemde voorwaarden overtreedt, of een klacht hierover ontvangt, mag VisitBrabant zelf ingrijpen om de overtreding te beëindigen.

2.4. Indien naar het oordeel van VisitBrabant hinder, schade of een ander gevaar ontstaat voor het functioneren van de computersystemen of het netwerk van VisitBrabant of derden en/of van de dienstverlening via internet, in het bijzonder door overmatig plaatsen van Content of andere gegevens, lekken van persoonsgegevens of activiteiten van virussen, Trojans en vergelijkbare software, is VisitBrabant gerechtigd alle maatregelen te nemen die zij redelijkerwijs nodig acht om dit gevaar af te wenden dan wel te voorkomen. VisitBrabant is daarbij in het bijzonder gerechtigd jouw Content naar eigen inzicht aan te passen en/of te verwijderen.

2.5. VisitBrabant is te allen tijde gerechtigd om aangifte te doen van geconstateerde strafbare feiten. Voorts is VisitBrabant gerechtigd om jouw naam, adres, IP-adres en andere identificerende gegevens af te geven aan een derde die klaagt dat jij inbreuk maakt op diens rechten of deze gebruiksvoorwaarden, mits de juistheid van die klacht in redelijkheid voldoende aannemelijk is, er geen andere wijze is om aan deze gegevens te komen en de derde een duidelijk belang heeft bij afgifte van de gegevens.

2.6. VisitBrabant kan de schade als gevolg van overtredingen van deze gedragsregels op jou verhalen. Je vrijwaart VisitBrabant van alle claims van derden in verband met door jou geplaatste Content.

Artikel 3. Beschikbaarheid en onderhoud
3.1. VisitBrabant spant zich in om het Platform beschikbaar te laten zijn, maar garandeert geen ononderbroken beschikbaarheid.

3.2. VisitBrabant onderhoudt het Platform actief. Indien onderhoud naar verwachting leidt tot een beperking van de beschikbaarheid, zal VisitBrabant dit uitvoeren als het gebruik van het Platform relatief laag is. Onderhoud wordt zo mogelijk vooraf aangekondigd. Onderhoud in verband met calamiteiten kan op ieder moment plaatsvinden en wordt niet vooraf aangekondigd.

3.3. VisitBrabant mag te allen tijde de functionaliteit van het Platform aanpassen. Daarbij zijn jouw feedback en suggesties welkom, maar uiteindelijk beslist VisitBrabant zelf welke aanpassingen zij al dan niet doorvoert.

3.4. Een onjuiste werking van het Platform en/of bugs dien je zo spoedig mogelijk te melden aan VisitBrabant.

Artikel 4. Intellectueel eigendom
4.1. Het Platform, de bijbehorende software alsmede alle informatie en afbeeldingen is het intellectueel eigendom van VisitBrabant of diens licentiegevers. Deze mogen op geen enkele wijze gekopieerd of gebruikt worden zonder aparte schriftelijke toestemming van VisitBrabant, behalve in de gevallen waarin dat wettelijk is toegestaan.

4.2. Content die jij publiceert of opslaat via het Platform is en blijft jouw eigendom. VisitBrabant verkrijgt een onbeperkt gebruiksrecht om deze Content in te zetten voor het Platform en alles dat daarmee samenhangt, inclusief promotie (reclame uitingen) van het Platform.

4.3. Het gebruiksrecht uit het vorige lid wordt voor onbepaalde tijd gegeven en kan niet worden ingetrokken. Het gebruiksrecht blijft bestaan na beëindiging van de overeenkomst. In uitzonderlijke gevallen waarin sprake is van een zwaarwegend belang tegen voortgezet gebruik van de Content kan VisitBrabant besluiten tot aanpassing of verwijdering.

4.4. Je mag Content naar eigen inzicht aanpassen of weghalen.

4.5. Indien je informatie stuurt naar VisitBrabant, bijvoorbeeld feedback over een fout of een suggestie voor verbetering, geef je VisitBrabant een onbeperkt en eeuwigdurend gebruiksrecht deze informatie te gebruiken voor het Platform. Dit geldt niet voor informatie die je nadrukkelijk als vertrouwelijk markeert.

4.6. VisitBrabant zal geen kennis nemen van privégegevens die je opslaat en/of verspreidt via het Platform, tenzij dit noodzakelijk is voor een goede dienstverlening of VisitBrabant daartoe verplicht is krachtens een wettelijke bepaling of gerechtelijk bevel. In dat geval zal VisitBrabant zich inspannen de kennisname van de gegevens zo veel mogelijk te beperken, voor zover dit binnen zijn macht ligt.

4.7. Indien VisitBrabant constateert dat jouw Content is overgenomen door sites van derden in combinatie met bijdragen van anderen, is VisitBrabant gemachtigd om op eigen naam of namens jou hiertegen in rechte op te treden. Alle kosten hiervan zijn voor VisitBrabant maar je dient zonodig medewerking hieraan te verlenen. Deze clausule verbiedt jou niet jouw Content elders te publiceren, het gaat uitsluitend om het kunnen optreden tegen overname van (substantieel) alle bijdragen van het Platform.

Artikel 5. Klachten en verantwoordelijkheid
5.1. VisitBrabant is niet verantwoordelijk voor het gedrag van gebruikers, noch voor dat van aangesloten bedrijven. Daarnaast is niet VisitBrabant, maar het betreffende bedrijf verantwoordelijk voor de juistheid omtrent diens bedrijfsinformatie, aanbiedingen, pushberichten, evenementen en voor de juiste uitvoering van eventuele overeenkomsten die tot stand komen tussen jou en het betreffende bedrijf.

5.2. Gebruikers kunnen zich met klachten over (de werking van) het Platform wenden tot VisitBrabant. Voor klachten die betrekking hebben op aangesloten bedrijven en diens informatie dient gebruiker zich te wenden tot het desbetreffende bedrijf.

Artikel 6. Duur en opzeggen
6.1. De overeenkomst die je door het gebruik van het Platform met VisitBrabant sluit, loopt voor onbepaalde tijd.

6.2. Na het aangaan van de overeenkomst door gebruik van het Platform, kun je deze op ieder moment opzeggen door jouw account te verwijderen en/of het Platform niet langer te gebruiken.

6.3. VisitBrabant kan de overeenkomst beëindigen als je achttien maanden lang geen gebruik hebt gemaakt van jouw account of het Platform. Zij zal in dat geval eerst een herinneringsmail sturen naar het e-mailadres dat aan je account gekoppeld is, mits jij een account hebt.

Artikel 7. Wijzigen gebruiksvoorwaarden
7.1. VisitBrabant mag deze voorwaarden op ieder moment aanpassen.

7.2. VisitBrabant zal de wijzigingen of aanvullingen ten minste dertig dagen voor inwerkingtreding aankondigen via het Platform zodat je daar kennis van kunt nemen.

7.3. Indien je een wijziging of aanvulling niet wenst te accepteren, kunt je tot de datum van inwerkingtreding de overeenkomst opzeggen. Gebruik van het Platform na de datum van inwerkingtreding geldt als acceptatie van de gewijzigde of aangevulde voorwaarden.

Artikel 8. Slotbepalingen
8.1. Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

8.2. Voor zover door de regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen in verband met het Platform worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter voor het arrondissement waarin VisitBrabant gevestigd is.

8.3. Indien een bepaling in deze gebruiksvoorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele gebruiksvoorwaarden aan. Partijen zullen in dit geval ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke bepaling gestalte wordt gegeven.

Artikel 9. Contactgegevens
Stichting BRBNT (VisitBrabant)
Almijstraat 14
5061 PA Oisterwijk
Nederland
Telefoonnummer: 013-3030390.
E-mailadres: info@visitbrabant.com
KvK-nummer: 17236428
Btw-nummer: NL820094195B01

Scroll terug naar boven