Winactie voorwaarden

 1. Deelname is kosteloos en zonder verplichting tot aankoop van goederen of diensten. Door deelname aan deze winactie accepteert de gebruiker deze algemene voorwaarden. Per deelnemer is slechts één deelname via het actieformulier geldig. VisitBrabant behoudt zich het recht voor om een deelnemers zonder opgave van redenen op enig moment te diskwalificeren of een deelname te weigeren, dan wel prijzen niet uit te keren, bijvoorbeeld in het geval dat een deelnemer één van deze algemene voorwaarden overtreedt, de actie probeert te manipuleren dan wel op een andere onwettelijke manier de actie probeert te beïnvloeden.
   
 2. Deelname staat open voor personen, die bij deelname minstens 18 jaar of ouder zijn. Medewerkers van de organisatie VisitBrabant en anderen die hierbij betrokken zijn komen niet in aanmerking voor deelname. De deelnemer van het spel is de persoon die is gebonden aan het e-mailadres of Facebook-account, welke is gebruikt voor het registreren om deel te kunnen nemen aan de wedstrijd.
   
 3. De deelnemer is verplicht tot het verschaffen van correcte, actuele en complete informatie bij de deelname aan de prijsvraag/winactie. VisitBrabant kan een winnaar verzoeken om voor uitreiking van de prijs bewijs te leveren van zijn/haar identiteit en een geldige inschrijving op het door de deelnemer opgegeven woon-of verblijfadres.
   
 4. De winnaars kunnen per e-mail bericht ontvangen van de gewonnen prijs op het door de deelnemer opgegeven e-mailadres.
   
 5. Over de uitslag en toekenning van de prijs kan niet worden gecorrespondeerd.
   
 6. De prijs is persoonsgebonden en staat op naam van de winnaar. De prijs is niet overdraagbaar, inwisselbaar of uit te keren in geld of voor andere producten of diensten. Bij weigering of niet aanvaarding van de prijs of de aan de prijsvraag/winactie verbonden voorwaarden, zal de prijs niet worden uitgekeerd. Alsdan is VisitBrabant gerechtigd een andere winnaar te trekken.
   
 7. Enkel prijzen die worden beschreven in de winactie kunnen worden gewonnen of – bij onvoorziene omstandigheden – wordt een alternatieve prijs door VisitBrabant bepaald. De winnaar zal door VisitBrabant via loting worden gekozen uit alle deelnemers. De uitslag kan niet worden beïnvloed door veelvoudige deelname en over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.
   
 8. Wanneer VisitBrabant adresgegevens of andere specifieke informatie nodig heeft, is het de verantwoordelijkheid van de prijswinnaar om spoedig (via e-mail) te reageren (binnen drie dagen). Indien de prijswinnaar later reageert, kan VisitBrabant niet garanderen dat de winnaar prijs (bijvoorbeeld vrijkaarten) tijdig ontvangt of de prijs volledig kan verzilveren. VisitBrabant is niet verantwoordelijk voor het niet ontvangen of te laat lezen van berichten. Door het accepteren van de prijs, gaat de winnaar ermee akkoord dat zijn/haar naam naar redelijkheid kan worden gebruikt voor promotionele doeleinden zonder enige compensatie.
   
 9. Prijzen zijn niet overdraagbaar of inwisselbaar voor geld, tenzij anders vermeld. Wanneer een prijs achteraf gewijzigd moet worden, dan is VisitBrabant hiervoor niet aansprakelijk.
   
 10. Speluitslagen van VisitBrabant zijn definitief. Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd. Dergelijke verzoeken worden niet beantwoord. VisitBrabant behoudt zich het recht voor om de winactie geheel of gedeeltelijk op te schorten of aan te passen.
   
 11. VisitBrabant of hulppersonen zijn niet aansprakelijk voor enige vermogensschade en/of ander nadeel voortvloeiende uit de actie, inclusief doch niet beperkt tot vermogensschade en/of ander nadeel ontstaan door deelname, het onvermogen om deel te nemen of het gebruikmaken van de prijs. Deze uitsluiting van aansprakelijk vervalt indien de schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid van VisitBrabant (“eigen handelen”) zelf en/of het bestuur van VisitBrabant. Daarnaast kan VisitBrabant geen garantie afgeven dat de website of Facebookpagina altijd ter beschikking staan voor het gebruik hiervan.
   
 12. Elke deelnemer gaat ermee akkoord dat zijn persoonlijke gegevens opgeslagen worden in de database van VisitBrabant. Daarbij verleen je – bij deelname aan een dergelijke actie van VisitBrabant – toestemming voor de verwerking van jouw gegevens. De gegevens die VisitBrabant verkrijgt in het kader van deze actie worden conform de relevante wet- en privacyregelgeving behandeld.
   
 13. In het geval dat de prijs betreft toegangskaarten voor filmfestivals, filmvoorstellingen of gelijksoortige dan wel andersoortige evenementen, kan er bij afgelasting geen aanspraak gemaakt worden op enige vorm van compensatie.
   
 14. De deelnemer geeft toestemming tot de verwerking van persoonsgegevens in verband met deelname aan de prijsvraag. VisitBrabant mag de persoonsgegevens opnemen in haar gegevensbestand, dat vertrouwelijk zal worden behandeld.
   
 15. De persoonsgegevens kunnen worden gebruikt om uitvoering te geven aan de prijsvraag en de uitreiking van de prijs. In dat kader is VisitBrabant gerechtigd om na digitale/schriftelijke toestemming de persoonsgegevens te verstrekken aan derde partijen, die betrokken zijn bij de betreffende prijsvraag/winactie.
   
 16. VisitBrabant is op geen enkele wijze aansprakelijk voor mogelijke problemen of gebreken die voortvloeien uit het gebruik van de website en/of het downloaden van welke componenten dan ook met betrekking tot de prijsvraag.
   
 17. VisitBrabant is gerechtigd deelnemers te diskwalificeren en/of van deelname uitsluiten als zij van mening is dat de deelnemers niet conform de Algemene voorwaarden prijsvraag/winactie handelen dan wel indien de deelnemers zich anderszins op frauduleuze wijze toegang verschaffen tot de prijsvraag/winactie of het verloop van de prijsvraag/winactie op oneerlijke wijze beïnvloeden.
   
 18. VisitBrabant is gerechtigd te allen tijde naar eigen inzicht en zonder voorafgaande kennisgeving deze Algemene voorwaarden prijsvraag/winactie gedurende de looptijd van de prijsvraag/winactie te wijzigen of aan te passen, dan wel zonder opgave van reden de prijsvraag/winactie te staken, te wijzigen of aan te passen vanwege haar motiverende redenen, zonder dat VisitBrabant daardoor op enigerlei wijze tot vergoeding van schade is gehouden jegens de deelnemer. Wijziging of aanpassing van de prijsvraag/winactie, zal door VisitBrabant op haar website op passende wijze publiekelijk bekend worden gemaakt.
   
 19. Indien één of meer bepalingen van de Algemene voorwaarden prijsvraag/winactie nietig of ongeldig zijn, dan tast dit niet de geldigheid van de overige bepalingen van de Algemene voorwaarden prijsvraag/winactie aan.
   
 20.  Voor eventuele vragen, klachten of opmerkingen over de prijsvraag/winactie kun je een mail sturen naar info@visitbrabant.com. Vermeld daarbij altijd de naam van de prijsvraag/winactie. VisitBrabant zal zo spoedig mogelijk reageren.
   
 21. We gebruiken persoonlijke gegevens niet om (ongevraagd) andere informatie te sturen, alleen om contact met op te nemen indien je de winnaar bent van de desbetreffende prijs/actie. Persoonlijke gegevens worden altijd vertrouwelijk behandeld en wij gebruiken persoonsgegevens alleen voor diensten waar jijzelf om hebt gevraagd. Mocht je nog vragen hebben of wil je jouw gegevens inzien, veranderen of laten verwijderen dan vragen wij je contact met ons op te nemen via info@visitbrabant.com.
   
 22. Op deze actie, de spelvoorwaarden en alle – met de actie verband houdende geschillen – is het Nederlands recht van toepassing. VisitBrabant behoudt zich het recht voor om naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande kennisgeving de spelvoorwaarden te wijzigen dan wel de actie te beëindigen, te onderbreken of te wijzigen.
   
 23. Met deelname aan deze winactie geef ik akkoord op maximaal twee nieuwsbrieven op het door mij aangegeven mailadres. Deelnemers die in het formulier de optie 'nieuwsbrief ontvangen' hebben aangevinkt kunnen zich te allen tijde afmelden voor de mailing.